Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach

Narzędzia dostępności

Zwiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Linki podkreślone

Czytelna czcionka

Reset


Mapa witryny

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.biblioteka-buczkowice.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2022-02-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2022-02-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część zdjęć i grafik pozbawionych jest opisu alternatywnego. Mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2022-02-15.

Data przeglądu deklaracji dostępności: 2023-03-15.

Deklaracja została sporządzona i poddana przeglądowi na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Jakubiec, e-mail: gbp@biblioteka-buczkowice.pl .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 33 817 73 10.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Buczkowicach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowicach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowicach niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowicach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowicach,
43-374 Buczkowice, ul. Franciszka Miodońskiego 2 lub za pomocą e-mail: gbp@biblioteka-buczkowice.pl. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowicach,
ul. Franciszka Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice

 

Dostępność wejścia

Pomieszczenia GBP w Buczkowicach  mieszczą się na parterze oraz pierwszym piętrze. Do wejścia głównego prowadzą trzy schody, od strony parkingu znajduje się przejście dla niepełnosprawnych.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku znajduje się winda, wszystkie pomieszczenia są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność parkingu

Obok budynku GBP w Buczkowicach  znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowicach  jest możliwy poprzez:

 • Korzystanie z poczty elektronicznej: gbp@biblioteka-buczkowice.pl 
 • Kontakt telefoniczny (33) 817 73 10

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

 


Dostępność architektoniczna

Filia w Godziszce,
ul. Beskidzka 29, 43-376 Godziszka

 

Dostępność wejścia

Pomieszczenie biblioteki mieści się w budynku szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Godziszce na piętrze -1. Do budynku, w którym znajdują się lokal biblioteczny prowadzi jedno wejście. Znajduję się ono po lewej stronie od głównego wejścia do szkoły.

Dostępność parkingu

Za budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Godziszce znajduje się ogólnodostępny parking.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy.

Dostępność toalet

Toalety są dostępne dla czytelników.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia w Godziszce jest możliwy poprzez:

 • Korzystanie z poczty elektronicznej: gbp.godziszka@biblioteka-buczkowice.pl
 • Kontakt telefoniczny (33) 817 72 09

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

 


Dostępność architektoniczna

Filia w Rybarzowicach,
ul. Beskidzka 67, 
43-378 Rybarzowice

 

Dostępność wejścia

Pomieszczenie biblioteki mieści się w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach na pierwszym piętrze. Do budynku, w którym znajdują się lokal biblioteczny prowadzą dwa wejścia. Pierwsze od drogi głównej prowadzi po schodach. Drugie wejście to winda dla osób niepełnosprawnych, która znajduję się na parkingu
z tyłu budynku.

Główne pomieszczenie biblioteki jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność parkingu

Za budynkiem Domu Ludowego w Rybarzowicach znajduje się ogólnodostępny parking.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku jest winda, korytarze są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia w Rybarzowicach jest możliwy poprzez:

 • Korzystanie z poczty elektronicznej: gbp.rybarzowice@biblioteka-buczkowice.pl
 • Kontakt telefoniczny (33) 817 09 62

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

 


Dostępność architektoniczna

Filia w Kalnej,
ul. Widokowa 59 , 43-376 Kalna

Dostępność wejścia

Pomieszczenie biblioteki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej na pierwszym piętrze. Do budynku, w którym znajduje się lokal biblioteczny prowadzi jedne wejście. Pierwsze od drogi głównej prowadzi po schodach. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 33 827 43 39. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem biblioteki będzie parter / parking
w budynku szkoły.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej znajduje się ogólnodostępny parking.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby dostęp na 1. piętro.

Dostępność toalet

Brak dostępności toalet dla użytkowników biblioteki.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia w Kalnej jest możliwy poprzez:

 • Korzystanie z poczty elektronicznej: gbp.kalna@biblioteka-buczkowice.pl
 • Kontakt telefoniczny (33)  827 43 39

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.